ده امتحان النسا سبتمبر 2002 مش موجود فى ملزمة الامتحنات بتاعة التيار
و كمان امتحان النسا سبتمبر 2003 اتمنى ان حد يجيبهولنا هنا
1. Discuss the diagnosis, differential dignosis and complications of pre-eclampsia.(50 marks)
2. Give short account on: (10 marks each)
a) missed abortion.
b) diagnosis of concealed accidental haemorrhage.
c) episiotomy.
d) engagement.
e) complications of twin pregnancy and delivery .
o Gynaecology:
1. Discuss diagnosis & treatment of endometrial carcinaoma.(50 marks)
2. Give short account on: (10 marks each)
a) bartholin cyst.
b) cervical fibroid.
c) indications of laparoscopy in gynecology.
d) trichomonas vaginitis.
e) contraindications of oral contraceptive pills